KA KIYAYI SHARRIN BUTULU(Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi)


KA KIYAYI SHARRIN BUTULU
Wannene Butulu? Butulu shine duk
wandan zai sakama alheri da
sharri. Mutunne kayi wa alheri, shi
kuma sai ya mayar maka da sharri.
Mutunne ka ganshi a shikkin rana
kajawo shi cikin innuwarka daga
karshe shi ne zai turaka cikin
Rana.
To menene maganin Butulci?
Watau, maganin shi, shine Ko mai
zakayi wa wani mutun kayi shi fi
sabilillahi ba don wani abu ba sai
don neman ladar Allah Madaukaki
kawai. Domin har in niyarka mai
kyau ce, tabbas Allah Zai saka
maka da alherinSa, shi kuma
butulun bai cuci kowa ba sai
kansa. Shine Allah Madaukaki Ya
muna mana darasi da masu
ayyukkan kwarai dominSa kawai,
Yace:
{ ﻭﻳﻄﻌﻤﻮﻥ ﺍﻟﻄﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻪ ﻣﺴﻜﻴﻨﺎ ﻭﻳﺘﻴﻤﺎ
ﻭﺃﺳﻴﺮﺍ (8) ﺇﻧﻤﺎ ﻧﻄﻌﻤﻜﻢ ﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﺎ ﻧﺮﻳﺪ ﻣﻨﻜﻢ
ﺟﺰﺍﺀ ﻭﻟﺎ ﺷﻜﻮﺭﺍ] {ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ8 :، 9 ]
“Kuma suna ciyar da abinci, a kan
suna bukãtarsa, ga matalauci da
marãya da kãmamme. (Suna
cẽwa): “Munã ciyar da ku ne dõmin
nẽman yardar Allah kawai, bã mu
nufin sãmun wani sakamako daga
gare ku, kuma bã mu nufin gõdiya.”
To wanda halinsa ya kasance haka
a kyautatawa, bai kamata ya ji
takaicin butulu ba domin da ma
domin Allah ne kawai ya kyautata
masa. Saboda haka sharrinsa
bazai ragesa da komai ba.
Allah Ya nuna mana hanya
madaidai ciya. Amin!

2 thoughts on “KA KIYAYI SHARRIN BUTULU(Dr. Ahmad Abubakar Mahmud Gumi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s