Ahlussunnah Wal Jama’a(Sheikh Muhammad Rabi’u Rijiyar Lemo)


Kalmar Ahlussunnah kalma ce da
take nufin ma’abota sunnar Annabi
(S.A.W), ma’ana wadanda suke
kan sunnar Annabi (S.A.W) a cikin
akida da ibada da mu’amala. An
fara amfani da wannan suna tun a
cikin karni na daya, a lokacin da
bidi’o’i da fitintinu suka kunno cikin
wannan addini kamar yadda
babban tabi’in nan Muhammad Bin
Sireen ya fada, akan kara lafazin
jama’a, a ce Wal Jama’a saboda
Ahlussunnah a hade suke, sun
hadu a babin akida da ibada da
mu’amala, tushen addininsu daya
ne, Alkur’ani da Sunnah da Ijma’i,
sabanin wadanda ba su ba, zaka
same su a rarrabe, akida ta
banbamta, hakanan ibada da
mu’amala.
Don haka cikakken Ahlussunnah
shi ne wanda ya tsaya akan littafin
Allah da Sunnar Manzon Allah, a
bisa fahimtar muminan farko,
sahabban Annabi (S.A.W) da
wadanda suka biyo su da
kyakkyawa. Allah ka samu cikin
cikakkun Alhlussunnah.

One thought on “Ahlussunnah Wal Jama’a(Sheikh Muhammad Rabi’u Rijiyar Lemo)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s