Hadith Of The Day. the most excellent among the Muslims


ﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻣﻮﺳﻰ ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ: ﻳﺎ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺃﻓﻀﻞ؟ ﻗﺎﻝ: “ﻣﻦ ﺳﻠﻢ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﺴﺎﻧﻪ ﻭﻳﺪﻩ (ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ).

English:
I asked the Messenger of Allah (Sallallahu Alaihi wasallam ):
“Who is the most excellent among the
Muslims?” He said, “One from whose Muslims Are secure From the Evils Of his Tongues and hands.

Hausa Text:
Abu Musa(Radiyallahu anhu) yace: ‘yaa manzon Allah(Sallallahu Alaihi wasallam) wani musulmi ne yafi falala? Sai Annabi(Sallallahu Alaihi wasallam) yace: ‘Wanda Musulmai suka Kubuta daga Harcensa da kuma hannunsa.

Source: Riyad Saliheen Hadith No. 1511.


ma’ana baya fadin mummunan magana kan ‘yan’uwansa musulmai, ko yi musu kazafi da sauransu. Sannan baya zaluntarsu da hanunsa…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s