KIRA ZUWA GA TAFARKIN MAGABATA NA QWARAI (Manhajus Salafis Salih). *** 026(Sheikh Aliyu Said Gamawa)


FADAKARWA
Ba ta yiwuwa a ce akwai jagoran
mazhabar da yake da sanin dukkan
Hadisin Manzon Allah (S.A.W.) ko
a ce “Imam wane” ya san komai
kuma ba ya kuskure. Tun da kuwa
hakan ba za ta yiwu ba, tilas ne ga
Musulmi na qwarai ya riqe tafarkin
magabata ta yadda ba zai qyamaci
kowane irin aikin addini da ya
inganta daga Manzon Allah
(S.A.W.) ba ko da kuwa ya saba
da mazhabar da yake bi.
Wadannan manyan malamai na
mazhaba guda hudu da wasun su
dukkansu malaman Sunnah ne,
masoyan Manzon Allah (S.A.W.)
ne, sun yi ilimi mai yawa tare da
karantarwa cikin qan-qan da kai da
tsoron Allah. Don haka, cikakken
bi da qaunar su ba ya zama laifi,
amma yayin da aka fahimci sun yi
bayanin wata mas’ala a kan
kuskure aka kuma samu Hadisi
sahihi ya saba wa fatawa ko
fahimtarsu tilas a ajiye maganarsu
a dawo zuwa ga ta Manzon Allah
(S.A.W.). Duk daraja da ilimi da
daukakar malami ba su kai Manzon
Allah (SAW) ba. Wallahu A’alamu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s