Idan mutum yana cikin yin sahur, sai ya ji kiran sallah yaya zai yi?( Sheikh Abdulwahhab Abdullah)


AMSA:
A irin wannan hali mutum zai
qarasa abin da ke hannunsa ne.
Domin hadisi ya tabbata daga Abu
Huraira radhiyallahu anhu ya ce:
Manzon Allah sallallahu alaihi wa
sallama ya ce:
ﺇِﺫَﺍ ﺳَﻤِﻊَ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﺍﻟﻨِّﺪَﺍﺀَ ﻭَﺍﻟْﺈِﻧَﺎﺀُ ﻋَﻠَﻰ ﻳَﺪِﻩِ ﻓَﻠَﺎ
ﻳَﻀَﻌْﻪُ ﺣَﺘَّﻰ ﻳَﻘْﻀِﻲَ ﺣَﺎﺟَﺘَﻪُ ﻣِﻨْﻪُ
Ma’ana:
Idan dayanku ya ji kiran sallah
alhali qwarya tana hannunsa, kada
ya ajiye ta, har sai ya biya
buqatarsa .
Amma a nan sai a yi hattara, kada
a mayar da irin wannan dabi`a ta
zama al`ada a kullum domin ba
ance mustahabbi bane yin hakan
ballantana a ce ana so a rinqa yi,
sassauci ne akayi ga wanda ya
fara cin abinci sai lokaci ya kure
masa.
wa sallallahu wa sallama ala
Nabiyyina Muhammadin wa ala
aa’lihi wa sahbihi ajma’in.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s