Yaushe ne ya fi dacewa a yi sahur?(Sheikh Abdulwahhab Abdullah)


AMSA:
Haqiqa Manzon Allah sallallahu
alaihi wa sallama ya kwadaitar da a
jinkirta yin sahur zuwa kusan
ketowar alfijir, kamar yadda ya
tabbata a cikin hadisin da aka
karbo daga Anas daga Zaīd Ibn
Thābit radhiyallahu anhu ya ce:
ﺗَﺴَﺤَّﺮْﻧَﺎ ﻣَﻊَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲِّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﺛُﻢَّ ﻗَﺎﻡَ
ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ﻗُﻠْﺖُ ﻛَﻢْ ﻛَﺎﻥَ ﺑَﻴْﻦَ ﺍﻟْﺄَﺫَﺍﻥِ ﻭَﺍﻟﺴَّﺤُﻮﺭِ
ﻗَﺎﻝَ ﻗَﺪْﺭُ ﺧَﻤْﺴِﻴﻦَ ﺁﻳَﺔً
Ma’ana:
Mun yi sahur tare da Annabi
sallallahu alaihi wa sallama,
sannan sai ya tashi zuwa sallah.
Sai na cewa (Anas) yaya (tsawon
lokacin da ke) tsakanin kiran sallah
da yin sahur yake? Sai ya ce:
Gwargwadon (karanta) ayoyi
hamsin .
Haka kuma an karbo daga Sahal
Ibn Sa’ad radhiyallahu anhu ya ce:
ﻛُﻨْﺖُ ﺃَﺗَﺴَﺤَّﺮُ ﻓِﻲ ﺃَﻫْﻠِﻲ ﺛُﻢَّ ﺗَﻜُﻮﻥُ ﺳُﺮْﻋَﺘِﻲ ﺃَﻥْ
ﺃُﺩْﺭِﻙَ ﺍﻟﺴُّﺠُﻮﺩَ ﻣَﻊَ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ
ﻭَﺳَﻠَّﻢَ
Ma’ana:
Na kasance ina yin sahur cikin
iyalina, bayan wannan sai in yi
gaggawa domin in samu sujada
(sallah) tare da Manzon Allah
sallallahu alaihi wa sallama.
Wadannan hadisai na nuna cewa
ana yin sahur ne dab da ketowar
alfijir.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s